HvordanMedborgerskab fra tre vinkler

Idékataloget er bygget op omkring tre deltemaer, Demokrati, Medborgerskab og Fællesskab. Deltemaerne anskuer temaet medborgerskab ud fra hver sin vinkel.

’Demokrati’ sætter fokus på, at demokrati, som den styreform og den livsindstilling vi kender i dag, har været længe undervejs. Her belyses det også, at demokratiet fortsat udvikler sig alt efter, hvordan vi som samfund og borgere anvender og forstår det.

’Medborgerskab’ sætter som deltema fokus på begrebet ”Medborger” og hvordan vi klædes på som medborgere. Hvad skal man vide og kunne, og hvad kan man gøre for at tage aktiv del i det samfund, man som medborger er en del af?

Det sidste deltema, ’fællesskab’ anskuer medborgerskab udfra, at vi alle er en del af større og mindre fællesskaber, og at vi har et medansvar for at disse fællesskaber fungerer. Hvordan påvirker vi fællesskaber aktivt? Og hvilke rettigheder og pligter gælder i de fællesskaber, vi er en del af?

En medborgerskabsmodel

Hvordan skaber man et godt medborgerskabsforløb ud af aktiviteterne på sitet? For at finde frem til det, vil vi definere medborgerskab.
Medborgerskab er dog et begreb, der er svært at indkredse, for hvad er ikke medborgerskab?

I Ungdomsbyen har vi i samarbejde med Anette Faye Jacobsen fra Institut for Menneskerettigheder fundet frem til følgende definition, som lægger vægt på både fællesskabet og individet:

En medborger er et menneske, der kender sine rettigheder og pligter, og som vil være med til at tage ansvar for de fællesskaber han eller hun er en del af.

Som følge af denne definition må det ideelle medborgerskabsforløb indeholde flere aspekter, herunder arbejde med at få kendskab til rettigheder og pligter, det at tage ansvar og fællesskabsforståelse.

På baggrund af en model af Bo Lauritzen, konsulent i Medborgerskab, har vi udviklet en model (model 1), der giver et bud på, hvad et medborgerskabsforløb mere konkret bør indeholde. Modellen har 4 dimensioner, der alle henleder til forskellige aspekter af medborgerskabsdefinitionen.

Den første dimension handler om, at eleverne tilegner sig basisviden om samfundets byggestene, herunder rettigheder og pligter, demokrati, diskrimination og civilsamfundet. Viden som kan danne baggrund for og bringes i spil i projektarbejder, ekskursioner, elevrådsaktioner og lignende.

Den anden dimension handler om den del af medborgerskab, der fokuserer på det at føle, at man er en del af et fællesskab. Det kunne eksempelvis dreje sig om temaerne identitet, fællesskab, trivsel, sammenhold, men også værdier og etik, som grundlag for fællesskab kunne komme i spil.

I den tredje dimension tilføjes en mere metodisk indgangsvinkel, idet læringsmiljøet bringes i spil som ramme for et inkluderende fællesskab. Læringsmiljøet fungerer således som model for det rummelige samfund, hvor man har mulighed for at øve sig i eksempelvis demokratiske processer og en inkluderende tilgang til omgangen med andre mennesker.

Den fjerde del er en kompetencedimension, der sætter fokus på, at eleverne udvikler konkrete færdigheder i medborgerskab. Færdigheder kunne eksempelvis handle om at kunne den politiske omgangsform, forhandling, forståelse for love og reglers betydning, færdigheder, som kan medføre sociale forandringer: konflikthåndteringsredskaber, sprog og sprogbrug, argumentation og mobilisering
.

(Model 1, planlægnings og evalueringsmodel (dette er en forenkling af den oprindelige model):

MINIMAL MEDBORGERSKABSFORSTÅELSE

1. Strukturel/politisk dimension
2. Personlig/kulturel dimension
Viden om:
-rettigheder og pligter
-demokrati
-diskrimination
-civilsamfundet
Refleksion over:
-identitet
-tilhørsforhold
-værdier
-etik
 
MAKSIMAL MEDBORGERSKABSFORSTÅELSE
3. Inklusiv dimension

4. Kompetence dimension
Læringsmiljøet som ramme om inklusion:Sikkerhed og tryghed: socialt, psykologisk og fysisk
Aktiv deltagelse og medbestemmelse
 
Mulighed for at udvikle færdigheder i medborgerskab og opøve handlekompetence som aktiv medborger:Det politiske spil, den politiske omgangsform, forhandling, forståelse for love og reglers betydning.


Idékataloget er opbygget med modellen som ideal for det gode medborgerskabsforløb. Man kan således spore de forskellige dimensioner i øvelserne. I forlængelse af denne tankegang er det hensigtsmæssigt at sætte øvelserne sammen således, at I gennemgår elementer fra alle fire dimensioner i løbet af jeres forløb.

Forløb eller enkelte øvelser

Materialet henvender sig til 5.-10. klasse. Mange af øvelserne kan bruges til hele spektret, da øvelserne udarter sig alt efter, hvad deltagerne byder ind med. Flere af øvelserne er længere forløb med en indbygget progression, mens andre kan bruges separat og sammensættes på kryds og tværs alt efter elevernes udgangspunkt.

Formål, materialer og brugsanvisning vil fremgå af lærervejledningerne.

God fornøjelse med medborgerskabsundervisningen!

Joomla SEO by AceSEF

webproduktion Historiefabrikken

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.